شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ
نویسندگان

 

در شعر:متخلص به . شباهنگ 

                                 

ز هر  پستی  به هر  بالا  پریدم 

کسی چون خود حقیر و پست ندیدم

ز هر کویی به هر میخانه رفتم

ز میخواران کسی سرمست ندیدم

چه ناپخته هدر شد عمر کوتاه 

همه نیستش بدیدم هست ندیدم..

                ××××××××××××××

                  هوای کوی یار داری قدم نِه 

                         دو چشم از لذت دنیا بهم نِه

                  به کوی یار رسیدی گر ز اخلاص 

                         دلت را پشت دیوار حرم نِه