شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ
نویسندگان

۱۷ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
روم دل را بمیرانم و جان از تن در اندازم
فلک از غم بگریانم و شوری دیگر اندازم
 
روم در کوچه سار غم که دل در آن بسوزانم
اگر دیگر مرا جوید ز پایش بر سر اندازم
 
نخواهم من دگر عشقی که پایانش جفا باشد 
مرا بگذار و بگذر تا، غمِ دل را بر اندازم
 
خدا را ای جفا کاران مگر عشق و وفا مرده
که تا من این وفاداری به جائی خوشتر اندازم
 
دگر از من چه میخواهی که بنیادم به باد رفته 
رهایم کن که بر این دل، خَس و خاکستر اندازم
 
غم و دردم چنان سوزد مرا از این جفا کاری
که خواهم این تن و جان را درونِ اخگر اندازم
 
شباهنگ را ز خاطر برد همان یارِ جفا پیشه 
خدا یا آن تبی را ده، که جان در بستر اندازم
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

زلف بر باد مده .. از داریوش رفیعی 
۱۴ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۵ ، ۲۳:۵۵

نازِ مهرویان بُوَد چون ذره‌ای از نازِ عشق 

سازِ هر مطرب ندارد ناله ای چون سازِ عشق 

 

جانِ شیرین طلبد تاوانِ یک غمزه ی شوخ 

جان بکف مردان روند اندر پیِ آواز عشق 

 

بر نمی تابد دلم دیگر شراب و شاهدی

تا پیام آرد صبا از غمزه ی طنازِ عشق 

 

عشق را چون در دلت پاک و منزه داشتی

هم به دنیا هم به عقبی میشوی همرازِ عشق 

 

خاک چون مجنون بیافشان بر سَرت دیوانه وار 

در فنای خود بکوش و جانِ خود جانبازِ عشق 

 

می* مَخور و می مَخواب و می مزن بیهوده لاف

مرغِ شب را همنفس شو دل بده پروازِ عشق 

 

مرحبا بلبل که دل با خارِ گل خونین کنی

وانگهی پروانه گردی در کنارِ نازِ عشق  

 

نقدِ جان گرچه عزیزست شباهنگ تو بدان

کس نبردهِ جان بدر از ناوکِ غمازِ عشق 

 

* می = در این بیت هر سه کلمه می به معنی هی میباشد

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۵ ، ۱۲:۱۵

نمیدانم چرا امشب تو بر این دل گذر کردی 
به یک غمزه وجودم را چو مرغی دربدر کردی
 
زدی آتش به بنیادم چو دیدی درد و فریادم 
ز حالِ ما ملائک را چو سلطانی خبر کردی
 
نمیدانم کنم شکوه و یا از شوق جان بازم
که در این انتهای ره دلم زیرو زبر کردی
 
هزاران عاشقی داری که جان در پای تو ریزند
چه شد اینک گدائی را چنین بی پا و سر کردی
 
قشون و لشگر غم را به سوی من روان داری
ز تارِ جعد گیسویت کمانم را وَتر کردی
 
بهشتِ جاودانت چون، تهی از اشک و آهم بود
به هجرانم در افکندی جهان را پر شرر کردی
 
نمایان میکنی گاهی ز زیر جعدِ خود چشمی
خوشا بر حالِ آن مرغی که بر حالش نظر کردی
 
بخود گفتم رُخت بینم اگر حاجب رود در خواب
بدیدم زلفِ مُشکین را حجابی بر قمر گردی
 
هلا جانا شباهنگ را تو تنها در جهان مگذار 
چو از روی کَرَم امشب به کوی او گذر کردی
 
@@@@@@@@@@##@@@@@@@@@@ 
 
۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۵ ، ۲۰:۵۰

@@@@@####@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

زین گنبدِ مینائی آخر تو چه میخواهی

برخیز و بزن بر دل این زخمه ی رسوائی

 

بر حال دلت بنگر ای خسته ی وامانده

زیرا نتوان دم زد از باده ی شیدائی

 

دردا که دگر طی شد آن فصلِ بهارانت

در فصلِ خزان آمد رسوائی و تنهائی

 

با ما مَنِشین ای دل گر طالبِ جانانی

برخیز و به پرواز آ در گنبد مینائی

 

زین باده چه حاصل شد کاتش زده بر جانت

جز ننگ و رسوائی از یک دلِ هرجائی

 

باید ز میان خیزی زان پیش ترا یابند

یا ماهیِ عنبر شو یا یونسِ دریائی ۱*

 

اندر پیِ آن آتش موسیچه ی طورم باش ۲*

زیرا نتوانم شد در بی سر و بی پائی

 

ای دل تو شباهنگ را از خاطره‌ها بردی

من ماندم و این مجنون در دشتِ شکیبائی 

 

۱* =اشاره به بلعیده شدن یونس پیامبر توسط ماهی عنبر است

۲*= اشاره به مرغ کوچکی که در کوه طور راهنمای موسی بوده است.

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


۵ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۵ ، ۲۲:۳۱

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

من مدحِ کَس نگویم جز مدحِ روی دلبر

در دل مباد نقشی جز آرزوی دلبر

 

دیگر به کف ندارم جز جانِ ناتوانم

دل را کنم چو شانه در زلف و موی دلبر

 

جانا مرا بشویان با جامِ ارغوانی 

تا در تنم بماند بوئی ز موی دلبر

 

من آب و گل نباشم یا چون غُبارِ افلاک

یاران من از هُمایم اندر سبوی دلبر

 

با ناکسان بگو تو من خونِ دل خورم تا

شاید شود ببینم غمزه ی روی دلبر

 

من در خیالِ جانان دل را گرو گذارم

ای دل مرا ببر تو، بر سرِ کوی دلبر

 

مُرغم و چون شباهنگ ناله زنم سحرگاه 

باشد به گردش آیم همچون صبوی* دلبر

 

*صبو = به معنی وزیدن باد صبا 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


لحظه ای تفکر در عظمت پروردگار....

۸ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۵ ، ۱۸:۰۱

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

به یارِ چون گلِ رعنا* مبند دل

به زلف و آن قد و بالا مبند دل

 

به نقش صورت و پابند به رویا

نه امروز و نه فردا ها مبند دل

 

چو در عشقش ترا شرطی بیان کرد

تامل بایدت درجا مبند دل

 

بسا عشقی که مولودِ هوس است

چه باشد زشت یا زیبا مبند دل

 

نباید عشق را شرطی بیان کرد

اگر باشد پری آسا مبند دل

 

ببین پروانه را عشقش بیآموز

چو من بر کاخِ رویا ها مبند دل

 

مکن دیگر شباهنگ هی نصیحت 

به جز بر یارِ ناپیدا  مبند دل

 

*گل رعنا در ادبیات شعر به گل دو رو

معروف است مثل آدم دو رو 

@@@@@@@@@@@@@@@@###@

گل چهره چرا؟؟

۵ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۵ ، ۱۸:۵۰
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
خوشا آنکس که ساقی شد سحرگاهِ خُماران را 
خوشا مستی که میبوسد سبوی میگساران را
 
خوشا برقی که آتش زد به جانِ خسته ی مجنون
خوشا زلفی که حافظ شد جمالِ گلعذاران را
 
خوشا آن دل که در سینه ز عشقی خون جگر گردد
خوشا چشمی که گریاند ز غم ابرِ بهاران را
 
خوشا میخانه ای کانجا نمیپرسد ز دینِ تو
خوشا ابری که میشوید سرشکِ غمگساران را
 
خوشا لعلِ شکر ریزی که غمسوزِ جهان باشد
خوشا زلفی که میگیرد به یک چرخش سواران را
 
خوشا یاری که بی تزویر، ماند تا ابد با تو
خوشا دوستی که بی منّت بپرسد حالِ یاران را
 
خوشا آن گل که بلبل را دهد اذنِ سراپرده 
خوشا مرغی که میخواند سرود بیقراران را
 
خوشا پیری که مینوشد می سوری ز دستِ یار
بدا بر این شباهنگ که بخنداند حِماران را 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
۸ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۴ اسفند ۹۵ ، ۱۱:۵۵

دلم گیرد سراغت را ز هر عابر که می آید 

بپرسد وصفِ دوست را ز هر زائر که می آید 

 

ز زلفِ عنبر افشانت گرفته حلقه ای در دست

نشانت را همی جوید ز هر عابر که می آید 

 

گهی در ره نشیند او به زیرِ گُلبنی از یاس

که از تو یک خبر گیرد ز هر طائر* که می آید 

 

ببین ای مونس و همدم از آن ایوانِ پُر خاتم

دلم گرچه که پر خون شد ولی شاکر* که می آید 

 

الا ای طائرِ قدسی صبا آرد خبر از ما

به گوشِ او رسان، بر گو دلی چاکر* که می آید 

 

اگر توبه شکن بوده دلِ هرجائیم از غم

خطا کارست و میدانم ولی عاذر* که می آید 

 

چو در نامه سیه باشد وگر ناشسته رو اما

به پابوسِ تو در کویت همی عاطر* که می آید 

 

اگر پرسی شباهنگ را چرا در کوی تو آید

مَنَت گویم که او قاصر* توئی غافر* که می آید 

@@@####@@@@@###@@@@@@@@@

*طائر = پرنده   * شاکر = شکرگزار     * چاکر = خدمتگزار        *عاذر = عذرخواه     * عاطر = معطر

* قاصر = مقصر     * غافر = آمرزنده گناه 

 

@@@@@@@@@@@@@@#@#@@@@@

 

۷ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۵ ، ۰۹:۰۰
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
گفتم به ره نشینم شاید رُخت ببینم 
گفتی که تا قیامت هرگز من آن نبینم 
 
گفتم که این دلم را در کوی خود نگهدار 
گفتی که این نشاید زیرا من از زمینم 
 
گفتم که مرغِ دل را سوی تو میفرستم 
گفتی به صیدِ دلها پیوسته در کمینم 
 
گفتم شود که روزی دل در حرم برآید
گفتی چنین نگردد چون در حرم نشینم 
 
گفتم که وعده دادی تا در دلم نشینی
گفتی مگر ندانی من با دلت عجینم
 
گفتم که بوی زلفت یکبار بر صبا ده
گفتی که در سحرگاه پیوسته در نسیمم 
 
گفتم به کف ندارم جز جان ناتوانم
گفتی که بی نیاز و یکتا و بی قرینم
 
گفتم مرا چه باشد تکلیف در رهِ تو
گفتی که خواهمت من در خُلدِ و در بَرینم
 
گفتم مرا چه حاصل آن خُلدِ بی رخت را
گفتی در آن چو آیم، شاید که غنچه چینم
 
گفتم مگر جمالت بر این گدا نمائی؟
گفتی اگر شباهنگ، شایسته ات ببینم
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۹۵ ، ۲۰:۰۵

در گُذرگاهِ دلم خیمه زدی باز به ناز

بر درِ خیمه ی خود پرده زدی باز به ناز

 

این بیابان که مرا زائر تو کرده دگر

گویدم در رهِ دل خیمه زدی باز به ناز

 

بوی گیسوی تو آید همه جا سوی دلم

به گمان در خمِ آن شانه زدی باز به ناز

 

ناله ی شب شکنم گوشِ فلک کر بکند

تا به تاری ز دلم زخمه زدی باز به ناز

 

گرچه در سلسله ی موی تو آواره شدم

بر سرِ دفترِ من خامه* زدی باز به ناز

 

دیدم ای مونسِ جان با همه ی جان و دلم

شب بر آن زلفِ دوتا غنچه زدی باز به ناز

 

مرحبا بر دلِ خونین که به صد خون جگر

هم چو من در غمِ او نغمه زدی باز به ناز

 

با شباهنگ چه کنی ای که تو چون شمعِ چِگِل

شعله ای بر پَرِ پروانه زدی باز به ناز

@@@@@@@@@@@@@@@#@#@@

*شمع چگل= شمع زیبایی بوده که قامت و زیبایی 

معشوق را به آن تشبیه میکردند  * خامه = قلم 

 

 

۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۹۵ ، ۰۹:۴۰