شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ
نویسندگان

۱۴ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

  خوشا خاکی کز آن پیمانه سازند                   خوشا آن مطربان کو خوش نوازند

  خوشا آنان که جای معبد  و دیر                    به  کویِ  بیدلان  میخانه   سازند

  خوشا آن دلبرانی  کز  سرِ مهر                    به وقتِ  تنگدستی  چاره  سازند

  خوشا آنکس که در بود و نبودش                  همه  یاران  به یادش  سر فرازند

 خوشا جانها که لبریز گشته ازعشق          که غیر از آن ز هر چیز بی نیازند

  خوشا آن بلبلانی کز سرِ شوق              مدام از هجرِ گُل در سوز و سازند

  خوشا مستانی کزدل سوز برآرند           به یک جام جانِ شیرین  را  ببازند

  خوشا  صاحبدلانِ  رند  و پاکباز               که مِی نوشند و آنگه در  نمازند

  خوشا شیرین لبانِ پاک و بیغش               که از مهر و وفا روی بر نتازند

  خوشا آن روز که من پیمانه گردم            به  بزمِ  دلبران  کو  دلنوازند

  خوشا  پیمانه و  پیمانه  سازان               که با این آب و گِل محرمِ رازند

  خوشا آنان که دانند این حکایت                نه از روی ریا  افسانه سازند

  چرا مرغانِ عاشق از سرِ کین                  اسیر در پنجهء شاهین و بازند

  بگرد ای چرخ بکام مردم دون                  که درویشان ز مکنت بی نیازند

  بیا ای دل رهی دیگر  گُزینیم                  در این بازی همه یکسر ببازند

        **÷÷==**÷÷==**÷÷==**÷÷==**÷÷==**

۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۴ ، ۰۴:۲۳

           ((  سودای عشقبازی ))

                 در جستجوی آن دلم تا نغمه پردازی کند

                 دستم بگیرد پا به پا با من همآوازی کند

               خواند ز او افسانه ای پس پر کند پیمانه ای

                  وانگه به رسمِ نوگُلان آید سرافرازی کند

               گوید که بشکن توبه را تا ما کُلَه داری کنیم

                   زیرا که چشمِ مست من پیوسته غمّازی  کند                                                    جانا سحر شد وز غمت یک لحظه دیده بستمی

                  اما هنوز آن نقش رخ در دیده طنازی  کند

                ساقی شکستم توبه ها رازِ نهانش را بگو

                  زیرا که شیخم از ریا شب خیمه شب بازی کند

                گفتا که عاشق ها بسی لیکن یکی در صدهزار

                  آنکس به عشقش بست دل ناگفته جانبازی کند

                گفتم از آن رطلِ گران کاتش زده در این و آن

                 دل را رسانش جرعه ای تا نغمه پردازی  کند

                گفتا شباهنگ کم بگو تا رمزِ عشقش گویمت

                 فرهاد چون تیشه زند شیرین همآوازی کند

                   ***************************

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۴ ، ۰۱:۳۹

       (((  شفق در آسمان پیداست  )))*

             +++++++++++++++++++++++

                          ز دیده خوابم از کف شد به دل یاری نهان پیدا 

                          هزاران لشگر از غم زد شفق در آسمان پیدا

                 

                         ز خونِ این دلِ مجنون رُخم پر شد ز خونابه 

                          عروسِ غم به دل آمد ولی رنگین کمان پیدا 

                 

                         الا ای پیرِ  فرزانه  حدیث از  زلفِ او بر گو

                          که  یلدایِ  خَمِ  زلفش ز محرابِ  مَغان  پیدا

                 

                          مگو با من که کعبه رو و یا بتخانه بر هم زن

                          که در  کعبه  هر آن دیدم ز طُره ی بُتان پیدا

                 

                          مرا لعلش شبی گفتا که ای غافل ز روی ما

                          نشانِ لعل و زلفِ ما ز هر گُل در  جهان پیدا

               

                           چو رسمِ عشق این نَبوَد مکن پرده دری هرگز 

                           که بر زاهدِ اَحول بین خطِ شک و گمان  پیدا

                     

                            نشاید رازِ دلبر را  به هر  نامحرمی  گفتن

                            که نزدِ محرمان بیشک، نهان هم بی بیان پیدا

                   

                          بسوزان خرقه در آتش شباهنگا رهِ ما گیر

                           که سیمای سحر خیزان چو رویِ بیدلان پیدا

                    ***************************

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۴ ، ۰۱:۱۵

   بیا تا خون خوریم از روزنِ دل...........به خون در هم کشیم پیراهنِ دل

   بیا تا آنچه ما را هست بسوزیم..........که در غیرت کشیم  آتشزنِ  دل

                 ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

   آیا شود از نطعِ زمین برخیزم............در حالِ فنا بارِ گناهان  ریزم

 دست بر کمرِ شاهدِ رعنای بهشت.........در اوجِ سَماع شوری دگر انگیزم

                   ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

   نمیدانم چها کرد چرخِ گردون............که دل در آتش افتاد دیده در خون

  از آن ترسم اگر این گونه مانَد...........دلم اَحمر شود و دیده  جیحون

                  ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

   بیائید دفترِ عمرم بخوانید...............حدیثِ قلبِ پرخونم بخوانید

   بیائید بر سرِ خاکم ز اُلفت..............به نزدِ یار چو مجنونم بخوانید

                   ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

   دلی دارم که هردَم میزند هُو..........که یارّب گمشده محبوب من کو

   مسلمانان از او پیغامم آرید  ..........که میگردد دلم اینسو وآنسو

                   ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

    بیا ای دل شبی پیمان ببندیم..........که بر ریشِ غم و دنیا بخندیم

     بِبُریم بندِ ناف زین وادیِ غم..........وگرنه همچو صیدی در کمندیم

                          ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

 با بادهء ناب ز خاکِ من گِل سازید.........وانگه ز گِلش هزار و یک دل سازید

 دلها همه یک بیک به مَسلخ ببَرید...........وز بهرِ نگار جِهاز و محمل  سازید

                      ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

 این چرخ که افسانه بسیار دارد..........چون لاله رُخیست که چشمِ بیمار دارد

 زنهار که آلودهء راهش  نشوی..........کین چشمِ خُمار لعلِ فریبکار  دارد

                    ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۴ ، ۱۳:۵۰

              

                ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷   

       ناله ی غمزده از سینه ی مستانه منم

                                     وان نی گمشده درگوشه ی میخانه منم

                   مطرب نی بزن و نغمه ی میخانه تویی

                                     شعله ی سرکش هر ناله ی مستانه  منم

                   لعل و یاقوت نهانخانه ی هر خانه تویی

                                     خاک آغشته تر از تربت   پیمانه  منم

                   شعله ی شمع چگل در رخ پیمانه تویی

                                      آهِ برخاسته از سینه ی پروانه  منم

                    گل ز گلهای جهان و نَفَسِ عشق تویی

                                      زاغکی دلشده چون، بلبل دیوانه  منم

                     دلبران را به میان گوهر یکدانه تویی

                                       خاشه روبِ* حرم و گوهر دردانه  منم

                     جوهر و خامه ی* حکمِ من دیوانه تویی

                                        دفتر قصه ی  عشق از رخ  جانانه  منم

                     تو گل باغ بهشتی منِ پروانه ز خاک

                                      باعث شرم جهان، یا غمِ کاشانه منم

                   تو حقیقتِ جهانی و، چو شمعِ  ملکوت

                                   چون شباهنگ زمان در دلِ افسانه منم.

                  @@@@@@@@@@@@@@@@@@

                  

** خاشه روب (رفتگر)

** خامه  (قلم )

              *************************

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۴ ، ۱۲:۲۸

     

 

                      دانی شراب و شاهد دو یارِ نازنینند

                          از کف مده تو آن را کو نعمتِ زمینند

             

                        یک سو شرابِ کهنه یک سو نگارِ نو پا

                          آبِ حیات دنیا گویم تو را همینند

 

                       آتش زند به غم ها آن لعلِ لب چه شیرین

                         تا بوسه ها ستانند و بوسه ها بچینند

 

                       بر ما شراب حاضر  لیکن نشانِ شاهد

                         آن کس کزو بداند صورتگرانِ  چینند

   

                    دل در هوس فتاده شاید بَرَد نصیبی

                        گفتا هوس پرستان هرگز رُخم نبینند

 

                   پیدا نشد نشانی بر دل چو ره ندانست

                          زیرا در این بیابان دزدانه در کمینند

 

                  زین ره مرو شباهنگ این کارِ تو نباشد 

                          شاهین و باز باید بر دست او نشینند

             

                   از درد من چه دانی کان را طبیب نَبوَد 

                         آنجا که من پیاده غارتگران به زینند 

             ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

 

۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۴ ، ۱۴:۳۶

 شبی پروانه ای با من سخن گفت         که ای آغشته تا کی بایدت خُفت

 بیا و  عاشقی  از من  بیآموز               شکایت می مکن از هجر و از سوز

 مگر نادیده ای  احوالِ  زارم                که پیوسته کشی خود در کنارم

 چو میسوزم مرا در خود رهاکن            کم این خود سوزی ما برملا کن

 ببین دیگر مرا بال وپری نیست             پس از توفان دگر خاکستری نیست

من آنروزی که برخود پیله بستم            ز دنیا و ز عقبی دیده  بستم

        من این خود خواستمی اینگونه سوختن

                                       نه چون کرمی درونِ لانه خُفتن

 کنون وقتِ وصالِ من رسیده                که شمعِ روی او بر من دمیده

 چو تار و پود من را میسرشتند             به بالم نامِ مجنون را نوشتند

 به نور شمع کنون لیلی ببینم                بدین بال هر دمی بر او نشینم

 من امشب بیقرار روی اویم                 چو فردا شد غبار در پای اویم

 بدینسان عشق را در من نهادند             به کِرمی خصلتِ پروانه دادند

 تو نیز گر طالبی با خود درآویز             سرشت خویش ببوی عشق بیآمیز

 که هرکه بوئی از عشق را نبرده          چو کرمیست کو درونِ خاک مُرده

 همی از دردِ درویشی زنی لاف           نئی آگه ز عین و شین و وز قاف

 بدو گفتم ترا بال و پرت سوخت            ولی ما را به دل صد آتش افروخت

 تو اینک چون بسوزی شاد گردی           کزین ماتمکده آزاد گردی

 ولی من ذره ذره سوزم از غم              چو شمعی در فنا میکوشم از غم

 مرا گر وصل چنین آسان بودی              که هجر با سوختنم درمان بودی

 چو ققنوس بال و پر برهم زنم من         وزان آتش به خرمن در زنم من

 ولیکن سوزم از هجر تا سحرگاه            نباشد کس از این پیمانه آگاه

 اگر آتش به بالِ تو در افتاد                 تمامِ هستی من داده بر باد

                  چو این گفتم ز من پیشی گرفت او

                                ز حسرت دل پریشی در گرفت او

 به یکباره دل اندر شعله در زد          که جان از جسمِ او یکباره پر زد

                 بشد از عشقِ جانان سرخوش ومست

                               وزین غمخانه دیگر تا ابد جست

                 بماندم در  غمِ خود  زارِ زار  من

                               چو دیدم جسمِ او را در کنار من

 بگفتم ای تو از پروانه کمتر               نشینی تا کی اندر کنجِ بستر

 گَرَت جانان مرادست توشه برگیر          به راهِ سوخته جانان در سفر گیر

 وگرنه دَم مزن دیگر فرو میر              و یا چون تارتُنَک بر گوشه در گیر

  شباهنگی ولی در خوابِ غفلت          بسر بردی بهاران را به خفت..

            ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۴ ، ۱۵:۴۷

          

       

    ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷===============

 

     بسی مردانه میخواهد که با تو ساغر اندازد

       در این مجلس نبینم کَس که در پایت سر اندازد

  

     پریشانتر مکن زلفت که این مرغِ هزار آوا

            به هر جا تا گلی بیند در آنجا  لنگر  اندازد

   

     چرا با ما تو میجنگی چو دانی دل بتو بستم

              مئی ده تا  به یک جرعه مرا  از پا دراندازد

  

      ستم ها میکشم از عشق، میدانم که شیرینست

            چو شیرینی که فرهادش به روی مجمر اندازد

 

       دلم چون در  سفر  آید خَمِ زلفِ پریشانت

              گهی مغرب بَرَد او را گهی در خاور  اندازد

  

        سخن از عشق تو گویم که چون صوفی به خود آید

             سرِ رندی گزافه گو  به پای  منبر  اندازد

  

      دلی کو همدمش گردی چلیپائی به سر گیرد

            که همچون افسرِ گردون نظر بر منظر اندازد

  

  صلاگویان بسوزانم ز عشقت پیکرم هر شب 

             که هر کس آتشم بیند ز دیده گوهر  اندازد

  

    الا جانا شباهنگ  را دو صد بار  امتحان کردی

             گمانم حال میدانی به پایت او سر اندازد

         ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

          

     

۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۱ ۱۳ آبان ۹۴ ، ۱۳:۵۴

(   دوستی نوشته بود )

 ملیون ها درخت در جهان توسط سنجاب ها کاشته شده اند

 که دانه ها را زیر خاک پنهان نمودند ......

 و جای آن ها را فراموش کردند...

  ( نیکی کن و فراموش کن .....

  ( تا رشد کنی ........

 

۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۴ ، ۱۴:۴۰

       یار مرا غار مرا  عشقِ  جگر خوار مرا

          یار توئی غار توئی  خواجه، نگهدار مرا

     نوح توئی روح توئی فاتح و مفتوح توئی

          سینهء مشروح توئی بر درِ اسرار  مرا

     نور توئی سور توئی دولتِ منصور توئی

          مرغِ کَهِ طور توئی خسته به منقار مرا

     قطره توئی بحر توئی لطف توئی قهر توئی

           قند توئی زهر توئی بیش میازار  مرا

      حُجره خورشید توئی خانهء ناهید توئی

           روضهء امید توئی راه ده ای یار  مرا

      روز توئی روزه توئی حاصلِ دریوزه توئی

          آب توئی کوزه توئی آب ده ای یار مرا

      دانه توئی دام توئی باده توئی جام توئی

          پخته توئی خام توئی خام بِمَگذار  مرا

     این تن اگر کم تَنَدی راهِ دلم کم زَنَدی

           راه شدی تا نَبُدی این همه گفتار مرا

۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۴ ، ۰۲:۲۹