شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ
نویسندگان

۴ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده استبیا ساقی فرامش کن دگر افسانه ی من را

نیَم من درخورِ مجلس، شکن پیمانه ی من را


به جمع میگسارانت اگر پرسند حالم را

بگو پیدا نکردی تو دل دیوانه ی من را 


چو چشمم تر نمی بینی از آن باشد که هر قدسی

به یغما میبرد هر شب، ز رُخ دُردانه ی من را 


از آن سر در گریبانم در این دیر خراب از غم 

که از آدم ستادندی کلید خانه ی من را 


شدم رانده ز کوی او، به یک لحضه هوسرانی

که هجرش خم نمود آخر، دو پا و شانه ی من را


نباشد در جهان پیکی، بغیر از یک دلی سوته

که همتک* با صبا پوید، رَهِ جانانه ی من را 


چو این زاهد نبرده پی، به اسرار گلِ آدم

تراشد بهر بتخانه، گلِ خمخانه ی من را 


ز ترس از غمزه ی ساقی، که مستان را به وجد آرد

به آتش درکشد از کین، دَرِ میخانه ی من را


به یغما میبرد اکنون ز حیله هرچه ما را بود

بجز این مرغ دلتنگ و، ز کس بیگانه ی من را 


دلم آزاده از دنیا، سحرگاهان به یُمن می

بَرَد تا کوی دلدارم، غم مستانه ی من را 


هر آن عاشق که مجنون شد ز هجرانِ رخ لیلی

به آب دیده میپوید، رَهِ افسانه ی من را 


الا آزاده گر هستی بخوان از دفترم خطی

که زاهد کفر میداند، خطِ رندانه ی من را 


بیا ساقی شباهنگ را به آن میخانه ای انداز 

که هر مُغ* در خفا گیرد ره بتخانه ی من را 


* همتک = همراه . همگام ... * مُغ = روحانی زرتشتی


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@بیا ساقی .. شهرم ناظری


۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۶ ، ۱۶:۵۲

سرو روان من اگر نیمِ نظر به ما کند 
در همه جانم از شعف ولوله ای بپا کند 

مرغ دلم چو پر کشد در شکنِ کمند او 
بیخبر از جفای او زمزمه با صبا کند 

غمزه ی جانستان او تیر غم کمان او 
یکدم اگر جفا کند صد دگرم وفا کند 

ای دل غمگسار من شکوه مکن ز کار من 
تیر غمش به جان بزن گر همه شب جفا کند

ره بزند غبار* من سینه شود حصار من 
دلبر گلعذار من رنج دلم دوا کند 

سر بنهم به پای او تا که شوم فدای او 
خاک درِ سرای او غم ز دلم رها کند 

بار غمش به دل کشم خاک رهش به دیده ام
زنده شوم به لعل او گر ز لبش عطا کند 

از غم او به حسرتم در ره او به حیرتم 
بلکه ز بهرِ محنتم رحمت خود روا کند 

زلف خمش چو میزند زخمه به تار این دلم
هم غم دل دوا کند هم نظری به ما کند 

* غبار = کنایه از گناهان
۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ دی ۹۶ ، ۰۰:۴۵


  امشب به رهت افسانه شوم        بر گردِ رخت پروانه شوم

   در کوی غمت جانانه شوم          از خود بِرَهم بیگانه شوم

  با زلفِ خمت میخانه روم        ساقی چو شوی پیمانه شوم 

   آن خال لبت شد خال دلم        با خانه ی دل همخانه شوم

پیمانه شوم پیمانه شوم 

مستانه شوم مستانه شوم 

 فردا چو شود دیوانه شوم      مجنون صفتی افسانه شوم

  در زلف کَجت دل لانه کند       بیدل چو شدم فرزانه شوم

      این دل به رهت چون خیمه زند  

                                        با می زده گان مستانه شوم

  یادم نرود آن نرگس مست     جان را بِسِتان جانانه شوم 

مستانه شوم مستانه شوم 

جانانه شوم جانانه شوم 

  بر دل تو به دَم در کوره ی خود   

              با پتک غمت دُردانه شوم 

   کن تربت من آغشته به می      

           تا در دو جهان پیمانه شوم

   آتش زده ام بر بود و نبود    

           تا در رهِ دل ویرانه شوم

         عشقت به دلم چون رخنه نمود

                            بر زلف خمت چون شانه شوم 

مستانه شوم مستانه شوم 

ویرانه شوم ویرانه شوم 

 بنگر به دلم کاین مرغ سحر    

              یاهو چو زند غمخانه شوم

 زان باده بده تا در دل خاک  

             با سوته دلان همخانه شوم

  امشب تو ببر این جان و دلم     

             تا با دل خود بیگانه شوم 

    بر پتک غمت من دم نزنم      

              آتش چو زنی پروانه شوم

پروانه شوم پروانه شوم

غمخانه شوم غمخانه شوم

      ای دلبر من نیلوفر من        

            عشقت زده شد بر پیکر من 

        هر جا که روم در جان منی  

                یاهو چو زنم جانان منی

    با من تو بزن یک ساغر می    

             تا دل بزند صد ناله چو نی 

  پروانه صفت سوزم به رهت    

             افسانه شوم زان روی مهت

صد ناله شوم صد ناله شوم 

افسانه شوم افسانه شوم 

    شوری به دلم افتاده کنون        

                 دل را ببرد تا مرز جنون 

  با لعل لبت چون دل ببری     

                صد جان و جهان با آن بخری

 این بار غمت شدباده ی دل   

               آن زلف کجت شد خانه ی دل

  روزی که زنی آهنگ درآ       

              جان پر بکشد زین خفته سرا

من می بزنم مستانه شوم 

با من و منم بیگانه شوم 

 تا کی بزنم من دست دعا     

              تا کی تو کنی این جور و جفا

 پس کی نظرت افتد به دلم   

               پس کی برَهم زین آب و گلم

  تا کی به جهان در چاه جزا   

                پس کی بشوم زین فتنه رها 

   در خلوت من بازآ به سحر    

               چشمم به رهت درمانده به در

من هو بزنم بیچاره دلم 

یا هو بزنم آواره دلم 

    پروا نکنم از بود و نبود         

                   دل در کفنم آید به سجود 

       آید به دلم آن بوی وفا           

                  گر پا بنهی بر خاک جفا 

         آرام دلم شد ورد زبان       

                   فریاد دلم کرنایِ جهان 

   برخیزم و جان در ره بنهم       

                  این عمر گران در چَه بنهم

در خون بکشم پیراهن دل 

با خود بکشم گاوآهن دل 

من هو بزنم بیچاره دلم 

یاهو بزنم آواره دلم

@@@@@@@@@@@@@@##@@@@@@@@@#@#@@@@@@@@@@@@@                  

۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۶ ، ۱۳:۲۹

 

کماندارِ رُخت هر گه شود ناوک پران در دل 

کند آن تیغ مژگان را چو تیرِ خیزران در دل 

 

غمِ هجران چو میآید به جانم میزند خیمه

درون سینه ام بنگر کند جامه دران در دل 

 

بیا با دل مدارا کن که این هجرانِ جانفرسا

زند دائم بر این جانم چو شمشیر و سنان در دل

 

چو اشکم در سبو آرد برایت شیدِ اسپهبد* 

گُلابی گردد از لعل و نگاری جاودان در دل 

 

حکایت چون کند با من صبا از زلفِ مُشکینت 

بر آید شعله از روزن و عمقِ بیکران در دل

 

ستم ها میکشم از دل چو عاشق شد بر آن زلفت

دگر با من نمی سازد شدم نعره زنان در دل 

 

جمالِ نیک آن دلبر جهانی را کند حیران

اگر روزی که چشمانش شود ناوک پران در دل 

 

ملول از عمر بی حاصل شود جانم به دلتنگی

شباهنگ را نظر افکن که میبارد خزان در دل

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

*شیدِ اِسپهبُد = جبرئیل 

 

 

۴ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۰۳ دی ۹۶ ، ۱۳:۲۲