شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ
نویسندگان
پیوندها

۱۰ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

      ((  خاطره ی زلفِ دوتا  ))*

×÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

  ای دل از ما قصه ی زلفِ دوتا را تو مپرس

                قصه ی قاصدک و  بادِ صبا را تو مپرس

    مرغِ شب اینک فرو بسته لب از یاهویش

                از نسیم خاطره ی زلفِ دوتا را تو مپرس

    دیده از نقشِ رُخَش راهِ خیال میپوید

              هُدهُدی باش و ز ما راهِ سبا را تو مپرس

    گرچه پامالِ جفا کرده مرا یار به عمد

              از چه اینگونه زند تیغِ جفا را تو مپرس

   هرچه گویم تو خودت دانی و پنهان کنی

               سببِ گم شدنِ رسمِ  وفا را  تو مپرس

    آنچه میبایست مرا پیرِ مُغانم آموخت

               لیک گفتا که زمن سِّرِ بقا را تو مپرس

    آنکه شد رهزنِ من رهزنِ تو بود نُخست

              راهِ خود گیر و برو وِردِ دعا را تو مپرس

    دیگر از قصه ی خونبارِ شباهنگ بگُذَر

             هر که پرسد ز ما قصه ی ما را تو مپرس

          =================

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۴ ، ۲۲:۴۷

       (( که رسواتر شدم چون مست))

         ××××××××××××××××××××××××

  شبی در گلشنِ عشقت ز پا برسر شدم چون مست

                   پریشان زلفِ تو دیدم پریشانتر شدم چون مست

   بپاسِ این که بر دوشم کشم رنج و تطاول را

                مرا دادی میِ نابی که حیرانتر شدم چون مست

   کنارِ آن سراپرده به تیغِ نیزهء دور باش

                ز تیری که نشست بر دل زپا برسر شدم چون مست

   ز صدها عاشقِ خسته یکی صیدِ حرم گشته

                من اندر دامِ زلفِ تو  نکو اختر  شدم  چون مست

   بسی مردانِ ره نوشند میِ سوریِ خود ساخته

                مرا پیمانه ای دادی کز آن برتر شدم  چون مست

   از این مستیِ بی پایان که هرگز در خُمار نایم

               شدم انگشت نمایِ خلق و رسواتر شدم چون مست

   میانِ این دلِ ما و کمندِ زلفِ تابدارت

              سحرگاهان چه قصه بود که شیداتر شدم چون مست

   دوایِ دردِ عشق را چون نیافتم نزدِ هیچ زاهد

              پیِ پیرِ مُغان رفتم و کافرتر شدم  چون  مست

   اسیرِ زلفِ تو گشته شباهنگ در خزانِ عمر

            که پندارم بر این سودا گنهکارتر شدم چون مست

           =====================

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۴ ، ۰۰:۲۹

     ( بنشسته ام پریشان سرگشته و خموشم  )

       ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷۴

    ای خوش شرابِ لعلی کز دستِ تو بنوشم

                      ای خوش سرود و شعری کاید ز تو  بگوشم

    

     گشتم و از دلِ خویش دیوانه تر نیافتم

                         تا باده ی عشقِ تو  همرهِ او  بنوشم

   

       مرغِ سحر بر آشفت از من که در برِ گل

                    بِنشسته ام پریشان سر گشته و خموشم

  

        گفتا چه جای فکرت اینک که وقتِ وصلست

                    گفتم که بی وصالش هر لحظه در خروشم

      

      درد و نیاز و هجران را کس نبود خریدار

                       تا من خریدار شدم  گفتا که میفروشم

   

         جز اشک نیست ره آورد ما را در این گذرگاه

                   هفت شهرِ عشقِ تو بُرد از سر عقل و هوشم

   

        دردا ز هجر شباهنگ توبه ی نصوح* شکست

                   جز خونِ دل که با ماست جامی دگر ننوشم


       *توبه نصوح = توبه ای که نباید شکسته شود 

                     ===============

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۴ ، ۰۱:۲۲

   آندم که زدم شانه بر زلفِ نگارِ خویش

           دیدم دلِ دیوانه سرگشته کنارِ خویش

   پنهان ز عدو رفتم تا جان به رهش بازم

           غافل ز رقیب گشتم درمانده به کارِ خویش

   گفتم که چه میخواهد زلفت ز منِ مجنون 

            گفتا که بسوزاند، مجنون به شرارِ خویش

   گفتم که مدام سوزم زین هجرِ شرر افروز

             گفتا نبری سودی زین صبر و قرارِ خویش

   گفتم که خزان آمد بگذار که بیاسایم

              گفتا مگر آسودی در صبحِ بهارِ  خویش

   گفتم که دلم لرزد از لحظه ی دیدارت

               گفتا که چه آوردی از بهرِ نگارِ خویش

   گفتم دلِ دیوانه پنهان نکند رازم

               گفتا  بنوش جامی در صبحِ خُمارِ خویش

   گفتم شباهنگت همتاسه* شده با غم

               گفتا دهمت جامی کآرد قرار در پیش

            **********************

           *  همتاسه = همنشین . همدرد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۴ ، ۰۱:۲۸

     (( مرغ تمنای دلم  )) 

  شیوه ی ناز تو و مرغِ تمنای دلم

                نغمه ی سازِ تو و چهچه و آوای دلم

     حسرتِ زلفِ تو و دیده ی غماز* صبا

              چشمِ گریان من و ناله ی وای وای دلم

     به سراپرده نازی که صبا ره نَبَرد

             دست به دامانِ تو شد مرغِ تمنای دلم

   به جهان هیچ نخرم جز شکن زلفِ خمت

             که شکن در شکن آرد سرِ شیدای دلم

    تا به غمّازیِ دل دیده ی ما همت کرد

             زده اند بر سرِ بازار کوسِ رسوای دلم

    همدمِ مرغِ سحر گشته به هنگامِ سحر

              ناله ی مرغِ شباهنگ من و شبهای دلم

    نقشی از تو درخیال دارم گَرَش بازگیری

               همزبان با که بگردد مرغِ مینای دلم

    جز بیاد تو ننوشد دلِ خونم باده

                کانچه از دیده درآید کند افشای دلم


      * غمّاز = سخن چین 

            *******************

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۴ ، ۲۳:۱۶

   آن چشمِ خُمار باز کن و برو

           این دلِ بیمار بستون و برو

   زلفِ چلیپا پریشان مکن

          حلقه در گوشِ دلریشان مکن

   لعلِ بدخشان بر لبم گذار

          تشتِ آتشی بر سرم گذار

   آن چشمِ بیمار باز کن و برو

          این دلِ بیمار بستون و برو

   شیرینِ منی فرهادِ توام

          هرجا با منی دلشادِ توام

   نوگلِ باغی مرغِ چمنم

          عشقِ تو زده آتش خرمنم

   آن چشم خمار باز کن و برو

          این دل بیمار بستون و برو

   شکرخندِ تو آبِ حیاتم

           شهدِ لبِ تو نُقل و نباتم

   نرگسِ مستت داده بر بادم

           ناوکِ خونریز رفته از یادم

    آن چشمِ خُمار باز کن و برو

            این دلِ بیمار بستون و برو

  حلقه در گوش از زلفِ تو گشتم

            دانه پاشیدی مرغِ تو گشتم

  لبِ تو خندان چشمِ من گریان

            فصلِ تو بهار فصلِ من خزان

    آن چشمِ خُمار باز کن و برو

             این دلِ بیمار بستون و برو

      ********************


  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۴ ، ۲۲:۱۳

     (( بجز سوزِ هجران چه خواهد ز من یار ))

    بگو وقتِ دیدار چه خواهد زمن یار

                 سیه رویم و زار چه خواهد زمن یار

         نه مستم نه هشیار نه خوابم نه بیدار

                نه سالم نه بیمار چه خواهد زمن یار

         نه در کار نه بیکار به عشقش گرفتار

              نه دل هست نه دلدار چه خواهد زمن یار

         نه کافر نه دیندار نه ساحر نه مکّار

              نه زاهد نه خَمّار* چه خواهد ز من یار

         نه حیران نه شادان نه گریان نه خندان

              بجز سوزِ هجران چه خواهد ز من یار

         نه مجنون نه عاقل نه غافل نه کامل

              من و شمعِ محفل چه خواهد ز من یار

        نه پیدا نه پنهان نه تاریک نه تابان

              نه اُفتان نه خیزان چه خواهد ز من یار

        من و نقشِ دیوار دل و نقشِ دلدار

              غم و چشمِ خونبار چه خواهد ز من یار 

        من و اشکِ دیرین می و لعلِ شیرین

              مه و روی سیمین چه خواهد ز من یار

        میِ لعل و مستی غم ودردِ هستی

              من و مرزِ پستی چه خواهد ز من یار

      در این عهد و بُرهه* من و مرگ و نوحه

              پس از عهد و توبه چه خواهد ز من یار

     من و این دلِ ریش شباهنگ و درویش

             می و مذهب و کیش چه خواهد ز من یار

     * خمّار = کسی که زیاد شراب مینوشند..

     * بُرهه = زمان ... عصر

           **************************

              

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۴ ، ۲۳:۵۶

     ( حدیث عشق و نوشانوش ز سر گیر)

××××××××××××××××××××××××××

    اگر شمعی مرا پروانه برگیر            سرا پایم به طوقِ شعله در گیر

      ز عرشِ کبریائی خستگان را             چو سلطانی به درگاهت بِبَر گیر

      ز اشکِ گوشه گیرِ خسته جانان          رُخی زرد و دلی آغشته تر گیر

      بیا ساقی کنون از پا فتادم              حدیثِ عشق و نوشانوش زسر گیر

    ز کویِ دوست اگر تحفه نداری           ز مژگانش دوصد تیر در وَتَر* گیر

     خدا را ساربان تا کوی لیلی              مرا زین وادیِ غم  بر سفر  گیر

 صبا برخیز که وقت تنگست و بامن          نشانی از رُخِ  همچون قمر  گیر

   اگر چون ما تو بختِ خفته داری         صبوحِ بیغشی*  وقتِ  سحر  گیر

  الا صاحبدلان با دوست بگوئید             که احوال شباهنگ در نظر گیر


    * وتر = کمان            * بیغش= پاک و بدور از ریا 

            **********************************

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۴ ، ۲۰:۱۴

  باز امشب در غمی دیگر شدم            زین قفس در عالمی برتر شدم

  باز امشب دل به قبضِِ* خویش فتاد            شعله ور از سوزِ دل اخگر* شدم

  چون بیاد آمد حدیثِ زلفِ یار              همچو عود بر سینه ی مِجمَر* شدم

  خاطرِ یار تا مرا درهم شکست           در کفِ هر بُلهوس ساغر  شدم

  آتشی در دل بجا مانده ز عشق            کآتش انداز* تا شبِ محشر شدم

  گشتم و گشتم چو مرغی زُهره وار        گِردِ کیوان ماهِ بی انور شدم

  فاش گویم این سخن گر بشنوی           دل پریشِ زلفِ آن افسر شدم

  بر شباهنگ شک مکن ای آب و گِل        گِردِ شمع گشتم که خاکستر شدم

  ای دریغا زین قفس آزاد  نِیَم                زانکه در بند و، ز دل کمتر  شدم


   * قبض = حالت روحی عارف در حال تفکر         * اخگر = شراره آتش

    * آتش انداز = کنایه از شهاب..یا شمع 

  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۴ ، ۰۰:۳۷

         (( خوبان جهان یکسره در رقص و سماعند))

   آنگه که دو شمشیرِ رُخَت جلوه گر آید

              صد ولوله و  فتنه  و آشوب  بدر آید

     این هور و قمر زهره و مریخ کشند سر

              چادر به زمانی که رُخَت  در نظر آید

    خوبانِ جهان یکسره در رقص و سماعند

              آنگاه که ز کوی تو جهان را خبر آید

    چون مردم چشم در دَوَرانم به شش سو

             تا در نظرم آن مَهِ  نو جلوه گر  آید

     هرگز نکند فهمِ رُخت، دیده ی انسان

             هر چند که چو خوبان به درت پرگهر آید

     آن طفلِ مسیحائی که شد افسرِ گردون

              در زیرِ چلیپا*  چو اسیر مفتخر  آید

     هرکس به دلش نقشی ببیند چو مجنون

              اندر خَمِ آن زلف  شتابان  به سر آید

     کو عاشقِ راستینی که چون تیغ سرش زد

            چون شمعِ چِگِل* در سرش از نو شرر آید

     زین غمکده ی هجر شباهنگ چو گریزد

              با روی سیاهش و دلی خون جگر آید


       * چلیپا = صلیب            * شمع چگل = شمع زیبا و خوشبوی ..

          ***********************

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۴ ، ۲۳:۰۱